Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija


Preduzeće "Delfin" se bavi pružanjem usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije,  fumigacije, suzbijanja komaraca i suzbijanja korova počev od 1992. godine; u svom sastavu ima  desetoro zaposlenih, poseduje sopstveni vozni park koji čine kamion, kombi, četiri automobila, i svu neophodnu prateću opremu, tako da smo  i kadrovski i tehnički osposobljeni za obavljanje gore nevedenih  usluga.

Usluge dezinsekcije, deratizacije, dezinfekcije, fumigacije, suzbijanje korova i komaraca

Uslugu dezinsekcije  vršimo sa najpoznatijim i najkvalitetnijim svetskim preparatima iz grupe organofosfata, karbamata i piretroida sa produženim delovanjem (BISTAR, POLARIS, MASTER, FICAM W, K-OTRIN, EMPIRE itd.) najeminentnijih svetskih proizvođača Bayer, Ciba Geigy, Welcome, Roussel Uclaf u dogovoru sa naručiocem radova. U zavisnosti od vrste i namene objekata dezinsekcija bi se vršila kontaktno (ručnim i motornim prskalicama), termalnim i hladnim zamagljivanjem.
Uslugu deratizacije vršimo sa preparatom pod nazivom DELFIRAT, naše proizvodnje, a na bazi Bromadiolona, i određenim atraktantima za različite vrste objekata shodno raznolikosti robe koja se u njima nalazi, plus mamci sa lepkom. Napominjemo da preparat DELFIRAT  poseduje potpunu eko-toksikološku ocenu i sve potrebne dozvole ministarstava, koje vam u prilogu dostavljamo.
Sistematska deratizacija podrazumeva deljenje mamka “DELFIRAT” po domaćinstvima,  zaštitu predškolskih, školskih i zdravstvenih ustanova (firme se izuzimaju), zaštitu svih gradskih zvaničnih deponija, kao i otvaranje svih šahtova na teritoriji grada (vodovod i kanalizacija).
Uslugu dezinfekcije vršimo po potrebi, i sa određenim, odobrenim od strane ministarstava, dezificijentima.
Uslugu suzbijanja korova  odnosno, suzbijanje nepoželjne vegetacije obavljamo upotrebom sledećih preparata sa aktivnim materijama: Triazin, Glifosat, ili Triklorpir. su u ove svrhe namenjeni, i kod nas uredno registrovani, a ne zagađuju životnu i radnu okolinu u preporučenim dozama. Predloženi preparati, uz pravilan rad, daju efekat rešenja prisutnosti travne vegetacije za jedan vegetacioni period, a drvenaste vegetacije trajno. Osnovni razlog i prednost zašto se pristupa suzbijanju drvenaste vegetacije arboricidima je taj što se tretirane biljke suše iz korena. Upotrebljavaju se u poljoprivredi, šumarstvu i na industrijskim površinama i kanalima.

Uslugu kontaktno-fumigacione dezinsekcije   obavljamo sa sledećim preparatima: NUVAN EC 500,  ACTELIC,  ETIOL SPECIJAL,  i FOSFORVODONIK - Ph3.
Uslugu fumigacije  vršimo preparatom GASTOXIN, PHOSTOXIN, ili drugim u dogovoru sa naručiocem radova.
Uslugu suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduhašimo JAT-ovom poljoprivrednom avijacijom sa najsavremenijim mikronerima  AU 5000, upotrebom preparata TIBI - 24, sa dozom primene od 0,5 l/ha.
Uslugu  suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje (kao dopuna na ograničenim površinama) vrši pomoću ULV Aerosol - Generatora U 15 HD-M (proizvođač - IGEBA Nemačka).
Uslugu suzbijanja larvi komaraca obavljamo biološkim preparatom pod nazivom “K-STOP” na bazi Bacillus thuringiensis var.israelensis, sa dozom primene od 1,50 lit/ha.
Uslugu suzbijanja kućnih formi larvi komaraca obavljamo preparatom u formi tableta, na bazi Bacillus thuringiensis.
Uslugu suzbijanja krpelja vršimo sa  STHIL-ovim motornim leđnim prskalicama i dimnim generatorima.
Svi navedeni preparati su odobreni za upotrebu u Srbiji i poseduju potpunu eko-toksikološku ocenu za primenu u komunalnoj higijeni prema listi otrova za tekuću godinu izdatu od Ministarstva za zdravlje i Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Efikasnost preparata ispitana je u odgovarajućim referentnim ustanovama (VMA, Institut za ispitivanje pesticida i dr.), kao i u višegodišnjoj praksi našeg preduzeća, gde su se navedeni preparati pokazali kao najbolji i najefikasniji.
Takođe napominjemo da za svaki urađeni posao izdajemo overenu i potpisanu potvrdu, od strane našeg preduzeća, u kojoj su upisani podaci o tome koji radnik je  izvršio uslugu, vremenu i lokaciji izvršene usluge, kao i o preparatu kojim je urađen posao.
U svakom trenutku na raspolaganju Vam se nalaze slobodne ekipe sa kompletnom opremom i vozilima koje će izvršiti radove u najkraćem mogućem roku.